Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven – TETRA project

Tools en publicaties

Doelgroepen

Inclusief toerisme streeft naar een optimaal bruikbaar en begrijpbaar aanbod voor iedereen. Het begrip ‘iedereen’ is echter zeer ruim en moeilijk te omvatten.  We gebruiken dikwijls onbewust onszelf als referentiepunt en zoeken dan enkel naar oplossingen voor personen met soortgelijke noden, ervaringen of  functionele capaciteiten als onszelf…

Het is echter belangrijk om onze blik te verruimen en vanuit het perspectief van diverse noden naar het aanbod te kijken. Daarom zijn in het kader van dit TETRA-project 26 veel voorkomende gebruikersnoden geselecteerd die ons kunnen belemmeren in onze dagdagelijkse  activiteiten, zij het tijdelijk of permanent, zoals bijvoorbeeld slechtziendheid, assistentie nodig hebben, moeilijkheden hebben met stappen…

Deze 26  gebruikersnoden zijn gecombineerd in 12 doelgroepen die elk samen een diversiteit van mensen representeren. Ter illustratie: Eén van de 12 doelgroepen is  ‘personen met dementie’. Personen met dementie hebben verschillende noden waarmee een inclusief aanbod rekening kan houden. De volgende vijf noden zijn  binnen dit project gelinkt aan de doelgroep ‘personen met dementie’:

• Slikproblemen
• Problemen met concentreren
• Geheugenproblemen
• Problemen met oriënteren
• Problemen met emotieregulatie

Dementie is een expliciete categorie gebruikers maar deze categorie vertegenwoordigt ook iedereen met occasionele of langdurige problemen zoals  vermoeidheid, stress, gebruik van geneesmiddelen of alcohol… Kortom, een veel grotere groep mensen zijn gebaat wanneer men rekening houdt met de  specifieke noden van personen met dementie.

In onderstaand figuur vindt u de twaalf doelgroepen terug die doorheen dit onderzoek zijn meegenomen. Zoals in het  voorbeeld voor personen met dementie, vertegenwoordigen ook de andere elf doelgroepen een grotere groep van mensen met soortgelijke noden. Dit is gevisualiseerd door de grotere gekleurde cirkels die verschillende mensen linken aan deze doelgroepen. Zo komt u tot een grote diversiteit van mensen waarvoor  u het comfort verbetert wanneer u rekening houdt met deze twaalf doelgroepen. Want zeg nu zelf, iedereen wordt wel eens belemmerd in zijn of haar  acties en ervaringen.